విలువ కట్టలేనిది తల్లి ప్రేమ | Mother’s Love is Priceless

విలువ కట్టలేనిది తల్లి ప్రేమ | Mother’s Love is Priceless
విలువ కట్టలేనిది తల్లి ప్రేమ | Mother’s Love is Pricelessవిలువ కట్టలేనిది తల్లి ప్రేమ | Mother’s Love is Priceless

ఒక సాయంత్రం వంటగదిలో  వంట చేస్తున్న తల్లి దగ్గరికి ఒక లెటర్ తీస్కొని వచ్చాడు కొడుకు. 

 అందులో ఇలా రాసి ఉంది.

పార్క్ లో గడ్డిని కత్తిరించినందుకు :: Rs 5.00

ఈ వారం నా గదిని శుభ్రం చేసినందుకు :: Rs 10.00

మీ కోసం దుకాణానికి వెళ్ళినందుకు :: Rs 5.00

మీరు షాపింగ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు  తమ్ముడిని చుస్కున్నందుకు :: Rs 10.00

చెత్తను తీసి బయట వేసినందుకు :: Rs 5.00

మంచి మార్క్స్ పొందినందుకు :: Rs 10.00

యార్డ్ శుభ్రం చేసినందుకు :: Rs 5.00

చెల్లించాల్సిన మొత్తం :: Rs 50.00

అమ్మ, మీరు నాకు ఇవ్వాల్సిన మొత్తం 50 రూపాయలు, ఇవ్వు అని అడిగాడు.

దానికి తాను తన కొడుకుని చూసి నవ్వి  ఆ పేపర్ వెనకాలే ఇలా రాసింది.

నేను నిన్ను తొమ్మిది నెలలు మోసినందుకు  :: ఛార్జ్ లేదు.

నీ ఆరోగ్యం బాగోలేనప్పుడు  నీ గురించి చాలా రాత్రులు నిద్ర పోకుండా ఉన్నందుకు  :: ఛార్జ్ లేదు.

నేను నీ ఎగుదల మరియు నీకు తెలివిని ఇవ్వడానికి కష్టపడినందుకు  :: ఛార్జ్ లేదు.

నీకోసం రోజు వంట చేస్తున్నందుకు  : ఛార్జ్ లేదు.

బొమ్మలు, ఆహారం, బట్టలు మరియు నీ  ముక్కును తుడిచివేస్తున్నందుకు :: ఛార్జ్ లేదు.

నీ రోజు హోంవర్క్ లో హెల్ప్ చేస్తున్నందుకు  :: ఛార్జ్ లేదు.

నువ్వు నాకు ఇవ్వాల్సిన మొత్తం:: నా  జన్మంతా నన్నునన్ను  ప్రేమించడం. 

అలా రాసి కొడుకుకి ఇచ్చింది.

దానిని చదివిన బాలుడు నీటితో నిండిన కళ్ళతో వచ్చి తల్లిని గట్టిగ హత్తుకుని ఇలా అన్నాడు. 

“అమ్మ, నేను నిన్ను ఖచ్చితంగా ప్రేమిస్తున్నాను” .

ఆ బాలుడు పెన్ తీస్కొని   పెద్ద  పెద్ద అక్షరాలతో ఇలా  వ్రాశాడు అమ్మా! “నువ్వు నాకు పూర్తిగా చెల్లించావు .”

ఇక చెల్లించాల్సింది నేనే!…

నీతి | Moral : తల్లితండ్రులు మనకి డబ్బు చెల్లించడం కాదు, మనమే తల్లితండ్రులకు చెల్లించాలి అదే ” ప్రేమ మరియు  ఆప్యాయత”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *